Poslovanje 2021. godine
pdf_logo
Poziv za redovnu Skupstinu akcionara 2021.
pdf_logo
Predlog prvih izmena i dopuna Satuta Neostar - 2021.
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2021.
pdf_logo
Formular punomoćja za glasanje na Skupštini akcionara 2021.
pdf_logo
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu
pdf_logo
Izjava o pokriću gubitka
pdf_logo
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara 11.06.2021
pdf_logo
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
pdf_logo
Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora
pdf_logo
Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara 11.06.2021
pdf_logo
Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2021. godini