Poslovanje 2022. godine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara
pdf_logo
Punomoć za glasanje akcionara
pdf_logo
Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara
pdf_logo
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. god.
pdf_logo
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
pdf_logo
Izjava Generalnog direktora o neraspoređenoj dobiti
pdf_logo
Zapisnik sa sednice Skupstine akcionara 08.06.2022.
pdf_logo
Godišnji izveštaj za 2022. godinu.