Poslovanje 2023. godine
pdf_logo
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija.
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad
pdf_logo
Punomoć za glasanje na skupštini akcionara
pdf_logo
Izjava Generalnog direktora o neraspoređenoj dobiti za 2022. godinu
pdf_logo
Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad
pdf_logo
Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija
pdf_logo
Odluka o usvajanju finansijskog i godišnjeg izveštaja o poslovanju
pdf_logo
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2022. godinu
pdf_logo
Zapisnik sa Skupštine akcionara 09.06.2023.
pdf_logo
Polugodišnji izveštaj 2023.