Poslovanje 2024. godine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu.
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad 04.04.2024.
pdf_logo
Punomoć za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara.
pdf_logo
Izjava o pokriću gubitka - 04.04.2024.
pdf_logo
Izvestaj sa održane Skupštine akcionara 2024.
pdf_logo
Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
pdf_logo
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.
pdf_logo
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja.
pdf_logo
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izveštaja.
pdf_logo
Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja.
pdf_logo
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 04.04.2024.
pdf_logo
Godišnji izveštaj 2023.